خانه اخبار استانی امام جمعه دیلم: نفتی ها برای حراست، آشپزخانه و خدمات هم از شهرهای دیگر نیرو می آورند