خانه اخبار استانی امام جمعه موقت بوشهر: رئیس جمهوری با تفکر شهید رئیسی انتخاب شود