خانه اخبار ویژه امکان رایگان شدن قبض آب، برق و گاز برای گروه‌های حمایتی