خانه اخبار استانی امکان پرداخت صدقه با کارتخوان نانوایی‌ها فراهم شد