خانه اخبار ویژه انفجار در وزیرستان پاکستان جان ۷ نظامی را گرفت