خانه اخبار ویژه اوسمار ویرا بعد از تساوی دربی چه گفت؟