خانه اخبار ویژه اولین تصاویر از جانور مرموزی که تصور می‌شد منقرض شده است!