خانه اخبار ویژه اولین واکنش بایدن به عملیات نظامی ایران علیه اسرائیل