خانه اخبار ویژه اولین واکنش مالکان جدید پرسپولس در خصوص اوسمار