خانه اخبار ویژه اژه‌ای: انتظارات از قانون جدید چک محقق نشده است