خانه اخبار ویژه اگر این کار را نکنید، کارت‌سوخت‌تان باطل می‌شود