خانه اخبار ویژه اگر رای ندهیم به نفع یک اقلیت تندرو کنار رفته‌ایم