خانه اخبار ویژه اگر سخنان حداد عادل را ظریف گفته بود….