خانه اخبار ویژه اگر مشارکت نکنید از فردای انتخابات شوک‌های اقتصادی بیشتر می‌شود!