خانه اخبار استانی ایجاد نمایشگاه دائمی صنعت و خدمات در عسلویه