خانه اخبار استانی ایجاد 11 هزار فرصت شغلی در کمیه امداد استان بوشهر