خانه اخبار ویژه ایران ۵ – صفر ترکمنستان: برد آسان با مصدومیت تلخ