خانه اخبار ویژه این استان رکورددار سرما در کشور شد!