خانه اخبار ویژه این بیماری در سال ۱۱ میلیون نفر را به کام مرگ می‌کشد