خانه اخبار ویژه این خانه ضدزلزله فقط در ۵ روز ساخته می‌شود