خانه اخبار ویژه این شهر ایران برای افغان‌ها، بهشت روی زمین است!