خانه اخبار استانی این مثلث، هواپیما را در «جم» می نشاند؟