خانه اخبار ویژه این معلم کلاس چهارم، ویارِ شاگرد باردارش را رفع کرد