خانه اخبار ویژه این مکان‌های تاریخی در ۱۳بدر تعطیل شدند