خانه اخبار ویژه این کاندیدای ریاست جمهوری، همسر ندارد