خانه اخبار ویژه این گیاه، دشمن درجه یک استرس‌ روزانه است