خانه اخبار استانی بازدید چهار هزار نفر از تاسیسات آبی استان بوشهر