خانه اخبار ویژه بازگشت بیرو به ترکیب سرخ‌پوشان در دیدار با سپاهان