خانه اخبار ویژه بازیکنان اسمی پرسپولیس علیه تصمیم اوسمار