خانه اخبار ویژه بازیکنی که ۵۰ میلیارد برای استقلال آب خورد