خانه اخبار ویژه بازیکن پرسپولیس ۴۸ ساعت به کما رفت!