خانه اخبار ویژه باهنر: برخی کاندیدا‌ها، رأی بیاورند، دنبال تقابل با دنیا می‌روند