خانه اخبار ویژه باهنر: در این دوره از انتخابات، میزان مشارکت از نوع انتخاب مهم‌تر است