خانه اخبار ویژه باهویی و زاهدی می‌روند، آقای (X) می‌آید