خانه اخبار ویژه بایدن: تمام دنیا بدانند ما در کنار اسرائیل هستیم