خانه اخبار ویژه بایدن: رهبران جهان به من می‌گویند باید برنده انتخابات شوی