خانه اخبار ویژه بحران وارفارین، بلای جان بیماران ایرانی شد