خانه اخبار ویژه برای اولین بار در تاریخ آمریکا؛ رئیس مجلس نمایندگان برکنار شد