خانه تبلیغات 1 برای لبخند روستاهای ایران، آبرسانی به 194 روستای استان بوشهر