خانه دسته‌بندی نشده برای لبخند روستاهای ایران، آبرسانی به 194 روستای استان بوشهر