خانه اخبار ویژه برای نخستین بار؛ ناو سپاه از مدار صفر درجه عبور کرد