خانه اخبار استانی برای پایداری آب جنوب شهر بوشهر ۱۲ کیلومتر لوله‌گذاری می‌شود