خانه اخبار استانی برگزاری برنامه نوای ملکوت از اولین روز ماه رمضان در بوشهر