خانه اخبار استانی برگزاری طرح «کتابستانه» در کتابخانه‌های بوشهر