خانه اخبار ویژه بر اثر مسمومیت با الکل دو نفر در اهواز و ایذه جان باختند