خانه اخبار استانی بعد ۳۶ ماه از تصویب‌، منطقه آزاد بوشهر هیات مدیره ندارد!