خانه اخبار ویژه بن سلمان با این حرکت دنیا را غافلگیر کرد