خانه اخبار ویژه به نام خودروسازان، به کام بانک‌ها؟