خانه اخبار استانی بوشهر، تنها استان دارای لیگ قایقرانی