خانه اخبار استانی بوشهر، میزبان مجمع روسای کمیسیون‌های شهرسازی شوراهای شهر کشور