خانه اخبار استانی بوشهری‌ها منتظر افزایش دما باشند